REGULAMIN PROMOCJI „BON 500+” DLA KLIENTÓW EPROSUMENT S.A.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “Bon 500+”.

2. Organizatorem Promocji jest Eprosument S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 207/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Włocławku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539226, NIP 888-31-21-751, której kapitał zakładowy wynosi 450.000 zł (dalej jako Organizator).

3. Każdy uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Promocji.

4. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora www.eprosument.pl. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.

II. DEFINICJE

a) KLIENT POLECAJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

b) KLIENT POLECANY- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w czasie trwania Promocji zawarła z Organizatorem nową umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej;

c) KLIENT INDYWIDUALNY- osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę sprzedaży energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb własnych lub innych członków swojego gospodarstwa domowego;

d) KLIENT BIZNESOWY- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zawartą z Organizatorem umowę sprzedaży energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub zawodowej;

e) REGULAMIN- niniejszy Regulamin Promocji „Bon 500+”.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 1 października 2017 roku do wyczerpania zapasów nagród. 2. Organizator ma prawo wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji bez podania przyczyny.

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Promocja jest organizowana i prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

5. Klient polecający nie może być jednocześnie Klientem polecanym.

6. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby będące pracownikami Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku cywilnoprawnego (tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, kontraktu menedżerskiego) jak również inne osoby współpracujące przy organizowaniu Promocji.

7. Klient polecający jest uprawniony do otrzymania nagrody jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

a) Klient polecający przekaże Organizatorowi, po uprzednim uzyskaniu zgody na przekazanie, dane Klienta polecanego umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem polecanym (w tym imię, nazwisko lub firmę/nazwę Klienta polecanego, jego adres zamieszkania lub siedzibę oraz numer telefonu),

b) Na podstawie przekazanych danych Klienta polecanego zawarta zostanie przez Klienta polecanego nowa umowa na montaż instalacji fotowoltaicznej z Organizatorem.

V.NAGRODY

1. Klient polecający, który spełni warunki określone w punkcie IV uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci bonu o wartości 500 zł

2. Jeden Klient polecający może otrzymać kilka Nagród. Liczba Nagród, które może otrzymać Klient odpowiada liczbie Klientów polecanych, z którymi zawarta została nowa umowa na montaż instalacji fotowoltaicznej.

3.Nagroda jest przekazana w formie korekty do faktury wystawionej za poprzednie usługi z których klient polecający skorzystał.

4. Uprawnienie do otrzymania nagrody, o której mowa w punkcie 1 nie podlega wymianie na gotówkę.

5. Uczestnik Promocji nie może przenosić praw do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@eprosument.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dopisek, że reklamacja dotyczy niniejszej Promocji, a ponadto imię i nazwisko Klienta zgłaszającego reklamację, jego adres lub adres elektroniczny, numer NIP lub PESEL oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w ciągu 60 dni od jej zakończenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania na poczcie lub wysłania pocztą elektroniczną reklamacji do Organizatora. Na żądanie Organizatora Klient polecający powinien wykazać okoliczności świadczące o zachowaniu powyższych terminów.

3. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktem 1 i 2 ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego regulaminu mają jedynie charakter porządkujący i nie stanowią podstawy do interpretowania jego treści.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu albo zawieszeniu lub zakończeniu Promocji zostanie podana na stronie internetowej Organizatora www.eprosument.pl. Zmiana Regulaminu albo zawieszenie lub zakończenie Promocji nie wpływa na prawa osób, które skorzystały z Promocji przed zmianą, zawieszeniem lub zakończeniem.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z Promocją, w szczególności do przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję oraz dla wypełnienia obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Oddział w Toruniu

ul. Poznańska 178,
87-100 Toruń
tel. 500 843 709

Oddział w Lublinie

Aleja Warszawska 171a,
20-824 Lublin
tel: 574 326 113